Gallerian, Stockholm

AMF Fastigheter beslutade i början av 2010 att bygga om Södra Gallerian. 13500 m² byggs om varav 3500 m² är ny kommersiell yta. Gallerians totala yta är idag 28000 m² och efter ombyggnationen blir den 31500 m².

Projekteringen startade under februari 2010 med framtagande av programhandlingar för att till i slutet av augusti 2010 färdigställa bygghandlingar. Projektering av bygghandlingar har dock fortskridit under ombyggnadens gång för att anpassa dem till nya butikslayouter etc.

Första öppnandet av de nya butikerna i Södra Gallerian är beräknad till slutet av augusti 2011.

Nya butiker, restauranger och serveringar tillskapas i den södra delen och nya passager med hissar och rulltrappor mellan kundgatan på plan 3 och butiker på plan 2 och 4 för en bättre tillgänglighet.

AMF Fastigheter´s ambition är också att med bl.a. byte av befintliga armaturer till armaturer bestyckade med LED sänka den totala energiåtgången med 25 %. Ombyggnationen innebär också att byggnaden skall klassas som miljöklassad byggnad klass guld och greenbuilding. Som en del av det arbetet har Acnl nyttjat Byggvarubedömningens databas för katalogisering och bedömning av produkters miljöegenskaper.

I Acnl´s uppdrag har ingått projektering av programhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar för byggdelarna kanalisation, kraft, belysning, belysningsstyrning via luxmate, dali och DMX, nödbelysning, allmän tele, inbrottslarm, inpassering, data, personräknaranläggning, brandlarm och talat utrymningslarm. I anläggningsdelen belysning har det även ingått för Acnl´s del att föreslå armaturer och ta fram provarmaturer som monterats på plats. Efter provmontage har Acnl tillsammans med representanter från AMF och arkitekter utvärderat resultaten till slutligt utförande.